دی ۲۷, ۱۳۹۹
معایب شخم زدن چیست؟

معایب شخم زدن چیست؟

[…]
دی ۲۰, ۱۳۹۹
موثرترین عناصر در آناتومی برگ و ساختار کلروپلاست چه می باشد؟

موثرترین عناصر در آناتومی برگ و ساختار کلروپلاست چه می باشد؟

[…]
دی ۷, ۱۳۹۹
افزایش توان فتوسنتزی گیاه و سبزینگی برگ ها مربوط به کدام عنصر مورد نیاز گیاه می باشد؟

افزایش توان فتوسنتزی گیاه و سبزینگی برگ ها مربوط به کدام عنصر مورد نیاز گیاه می باشد؟

[…]
دی ۳, ۱۳۹۹
راه های افزایش جذب آهن از طریق خاک توسط گیاه چیست؟

راه های افزایش جذب آهن از طریق خاک توسط گیاه چیست؟

[…]
آذر ۲۷, ۱۳۹۹
دلایل عدم جذب کلسیم موجود در خاک توسط گیاه چیست؟

دلایل عدم جذب کلسیم موجود در خاک توسط گیاه چیست؟

[…]
آذر ۲۵, ۱۳۹۹
کدام عنصر در حفظ آب درون سلولی گیاه نقش موثرتری را ایفا می کند؟

کدام عنصر در حفظ آب درون سلولی گیاه نقش موثرتری را ایفا می کند؟

[…]
آذر ۲۴, ۱۳۹۹
کدام عنصر به عنوان یک فرستنده ی درون سلولی قادر به کاهش اثرات تنش های محیطی می باشد؟

کدام عنصر به عنوان یک فرستنده ی درون سلولی قادر به کاهش اثرات تنش های محیطی می باشد؟

[…]
آذر ۲۳, ۱۳۹۹
کدام عنصر موجب افزایش غلظت شیره ی درون سلولی گیاه برای مقابله با تنش سرمایی می گردد؟

کدام عنصر موجب افزایش غلظت شیره ی درون سلولی گیاه برای مقابله با تنش سرمایی می گردد؟

[…]
آذر ۱۱, ۱۳۹۹
راه های درمان عدم جذب مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاه چیست؟

راه های درمان عدم جذب مواد غذایی موجود در خاک توسط گیاه چیست؟

[…]
آذر ۵, ۱۳۹۹
این تصویر متعلق به کدام آفت در گل و گیاهان آپارتمانی می باشد؟

این تصویر متعلق به کدام آفت در گل و گیاهان آپارتمانی می باشد؟

[…]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹
این عارضه مربوط به کمبود کدام عنصر در بوته ی توت فرنگی می باشد؟

این عارضه مربوط به کمبود کدام عنصر در بوته ی توت فرنگی می باشد؟

[…]
آبان ۲۰, ۱۳۹۹
علت عدم جذب عناصر غذایی موجود در خاک توسط گیاه چیست؟

علت عدم جذب عناصر غذایی موجود در خاک توسط گیاه چیست؟

[…]