دسته‌ بندی محصولات
راه‌ های ارتباط با ما

22655870-72 - (21) 98+

تهران، زعفرانیه، مقدس اردبیلی، بین میدان الف و خیابان ب، پلاک 142

شنبه تا چهارشنبه (8 صبح - 5 عصر)

بالا
title

تغذیه گیاه – علم تغذیه گیاه چیست

  |  دارالفنون   |  تغذیه گیاه – علم تغذیه گیاه چیست
تغذیه گیاه - علم تغذیه گیاه چیست

علم تغذیه گیاه

علم تغذیه گیاه علمي است که به چگونگي تامین نیازهاي غذایي گیاه به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصول مي پردازد. آیا کیفیت محصول ژنتیکي است یا تحت تاثیر عوامل محیطي قرار دارد؟ بطور کلي کیفیت محصول، بخصوص در مورد گلها و گیاهان زینتي مثل رنگ گل، بوي گل و خصوصیاتي مثل تعداد كاسبرگ و تعداد پرهاي گل در درجه اول بوسیله عامل ژنتیک کنترل ميشوند؛ و عوامل محیطي از جمله تغذیه گیاه تاثیر زیادي در آن دارند. از طریق تغذیه صحیح و متعادل گیاه، کمیت و کیفیت محصول افزایش پیدا ميکند. پس کیفیت محصول بوسیله دو عامل محیطي و ژنتیكي در گیاه کنترل ميشود. به این مفهوم كه در درجه اول باید سعي کنیم گیاهي را انتخاب کنیم که بطور ژنتیکي کیفیت خوبي داشته باشد و این کیفیت خوب باید در یک محیط خوب پرورش داده بشود و عوامل مورد نیاز آن نیز تأمین بشود تا این کیفیت خوب بروز كند.

تغذیه گیاه - علم تغذیه گیاه چیستآیا علم تغذیه یک علم جدید است یا قدیمی؟

قدمت علم تغذیه گیاه به زمان شروع کشاورزي بر ميگردد، انسانهاي قدیم متوجه شدند که بعد از چند دوره کشت و کار، خاک مورد استفاده فقیر شده و محصولات بعدي مانند محصولات اول رشد و تولید خوبي نخواهند داشت. چنانچه موادي مانند کود حیواني و خاکستر به خاک اضافه شود خاک تقویت ميشود. در زمانهاي قدیم بدلیل آنکه تحقیقاتي بصورت تجربي یا عملي وجود نداشت یافتههاي انسان حالت تجربي به خود گرفت. نظریه هوموس ارسطو در ارتباط با انسجام علم تغذیه گیاه یکي از نظریههاي مطرح بود. بر طبق این نظریه، گیاهان بوسیله ریشه خود هوموس را از خاک جذب ميکنند. هوموس مادهایست سیاه رنگ، مقاوم به تجزیه و در اثر تجزیه ماده آلي در خاک ، حاصل ميشود و تاثیر بسیار مثبتي در خصوصیات خاک، رشد و تغذیه گیاه دارد. نظریه  هوموس ارسطو سالیان سال مورد قبول واقع شد تا اینکه در قرن نوزدهم دانشمندان بوسیله ي آزمایشهایي كه انجام دادند، دریافتند که عناصر مختلف مورد نیاز گیاه عمدتا از طریق خاک جذب گیاه ميشوند و با اضافه كردن كود به خاک ميتوان کمبود این عناصر غذایي را در گیاه جبران كرد.

تاریخچه مصرف کود

مصرف موادي مانند خاکستر، کود حیواني و غیره بعنوان کود از قدیم رایج بوده است.  اما تاریخچه کود شیمیایي به سال ۱۸۳۰ میلادي بر ميگردد. در این سال مصرف کود  شروع شد. در سال ۱۸۴۳ میلادي کود سوپر فسفات تولید شد، و در سال ۱۹۱۳ یک  نظریه به نام واکنش هابر بوش مطرح شد. در این واکنش گاز آمونیاک تولید شده بعنوان  ماده اولیه براي تولید انواع کودهاي ازتي مورد استفاده قرار ميگیرد و پس از آن نیز کودهاي مختلفي بتدریج تولید شدند و مورد مصرف قرار گرفتند. متأسفانه امروزه یکي از مشکلاتي که در ارتباط با مصرف زیاد این کودها مطرح شده،  مسائل زیست محیطي است. محققین سعي دارند تا مصرف كودهاي شیمیایي را پایین بیاورند و بجاي آن از مواد طبیعي مثل كودهاي حیواني در امر تغذیه گیاه استفاده کنند.

ارسال یک نظر